NORAPHARM APOTEKA
Vaša korpa

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI APOTEKARSKE USTANOVE „NORAPHARM“

Ovde su sadržane informacije posebno o obradi podataka o ličnosti kupaca ili posetilaca NORAPHARM internet sajta, i lica koja traže posao u našem društvu. Tekst takođe pruža opšte informacije o obradi podataka o ličnosti pacijenata u pružanju zdravstvene zaštite u apotekama.

Informacije za naše zaposlene pružaju se interno.

1 OSNOVNE INFORMACIJE O RUKOVAOCU

Rukovalac podacima je ZU Apoteka NORAPHARM,iz Beogradaulica Vojvode Stepe Stepanovića 9, Beograd.

Stojimo na raspolaganju da vam odgovorimo na sva pitanja koja se tiču zaštite Vaših podataka:

Dragana Mićić, Lice za zaštitu podataka o ličnosti, info@norapharm.rs

 

2.1 SVRHA I OSNOV PRIKUPLJANJE PODATAKA:

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka) odnosno kada je neophodna za izvršenje kupoprodajnog ugovora.

Pored toga obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada je obrada: neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca, neophodna u cilju zaštitie životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose, neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca i neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

 

2.2 NAŠA ZU APOTEKA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE OSNOVNE PODATKE OD VAS:

NORAPHARM ONLINE PRODAVNICA

● Nalog kupca           

Nalog kupca koristi se prvenstveno za lakše poručivanje robe, praćenje statusa porudžbine i isporuku fakture. Kupac ima mogućnost da sam otvori nalog ili će moći da koristi opciju „Kupi kao gost“.

Kontakt podaci navedeni u obrascu (ime, prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, adresa isporuke, broj telefona) kao i podaci o ličnosti u obliku istorije kupovine biće obrađeni.

Kupac ima mogućnost da sam ažurira ili dopuni podatke; Kupac je odgovoran za tačnost podataka.

Gore navedeni podaci će se obrađivati tokom celog trajanja naloga.

Ako se nalog nije aktivno koristio u poslednje tri godine, ovi podaci o ličnosti će biti izbrisani.

U okviru naloga, kupac može da podesi oblik komunikacije – može da aktivira ili deaktivira razne vrste poslovnih poruka koje mu se mogu dostaviti. U slučaju da kupac ne želi bilo koji oblik komercijalne komunikacije, njegovi podaci sa obrasca za registraciju koristiće se samo za obradu pojedinačnih porudžbina i povezanih radnji ili u druge svrhe za koje nije potrebna saglasnost kupca. Kupac ima mogućnost da sam otkaže nalog ili može da kontaktira NORAPHARM (online@norapharm.rs).

Međutim, otkazivanje je moguće samo nakon završetka poslednje porudžbine.

 Kupoprodajni ugovor

Da bi ispunio Kupoprodajni ugovor, NORAPHARM obrađuje podatke o ličnosti klijenta/kupca, u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje Kupoprodajnog ugovora (ime i prezime, adresa stanovanja, adresa isporuke, e-mail adresa, telefon i podaci koji se tiču robe, podaci o fakturisanju).

Kupac ove podatke o ličnosti daje tokom poručivanja i prijema robe direktno ili putem svog korisničkog naloga, ako ima nalog.

Podaci prikupljeni po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji robe se 5 godina od dana zaključenja ugovora.

 Njuzleter bilten

NORAPHARM svim svojim kupcima od kojih je dobio e-mail adresu ili telefonski broj u vezi sa svojim poslovnim aktivnostima šalјe masovni bilten – tj. poslovna poruka poslovnu poruku u vezi sa ponuđenim robama i uslugama. Takva komunikacija vrši se samo uz pristanak Kupca.

Ako kupac ne želi da prima ove masovne komercijalne komunikacije, može izraziti svoje neslaganje koristeći link u e-mejlu na koji se takav bilten dostavlјa ili podešavanjem opcije za komunikaciju na korisnikovom nalogu; ili može da piše na online@norapharm.rs

 Poslovna poruka (Bilten prilagođen korisniku)

NORAPHARM nudi svojim kupcima mogućnost dobijanja individualizovanih poslovnih poruka, odnosno informativne e-mejlove, SMS, telefonske ponude i poštanske pošilјke od NORAPHARM. Ove komunikacije se tiču povolјnih akcija, popusta, promocija i atrakcija povezanih sa poslovanjem NORAPHARM i njegovih ugovornih partnera, uklјučujući telemarketing. Takva komunikacija vrši se samo uz pristanak Kupca. Za tu svrhu, NORAPHARM obrađuje podatke o ličnosti Kupca, što uključuje ime i prezime, e-mail, broj telefon, istoriju kupovine, adresu stanovanja, adresu isporuke. Ovi podaci o ličnosti se obrađuju u bazi podataka redovnih kupaca NORAPHARM. Kupac pristaje na ovu obradu dobrovolјno i stoga je može opozvati u bilo kom trenutku. Žalbe se mogu uložiti putem linka navedenog u poslovnoj poruci/e-mejlu ili na ovoj e-mail adresi online@norapharm.rs.

Obrada će uklјučivati automatsko donošenje odluka, uklјučujući profilisanje, ali bez pravnih efekata za subjekta podataka.

Pitajte farmaceuta

NORAPHARM omogućava upravlјa online savetovalištem na svojoj veb stranici i u tu svrhu obrađuje podatke o ličnosti lica u sklopu usluge Pitajte farmaceuta (ime i prezime, e-mail adresa, informacije koje dajete u okviru vašeg pitanja na osnovu kojeg možemo dati najispravniji odgovor a to su obično pol, težina, podaci o zdravstvenom stanju idr). NORAPHARM obrađuje gore navedene podatke iz obrasca na osnovu saglasnosti tokom perioda koji je strogo neophodan za davanje odgovora, ali najduže do 1 godine. Saglasnost se daje dobrovolјno i može se opozvati

Anketa

Od velike nam je važnosti da čujemo vaše mišljenje o našoj usluzi i poboljšamo istu. Na našoj web stranici mogućili smo vam da učestvujetu u anketi za poboljšanje usluge. Na kraju ankete biće vam omogućeno da date predlog za unapređenje usluge a najkretativnije predloge nagradićemo. Prilikom učestvovanja u anketi obrađujemo broj telefona, e-mail adresu, kod koji se nalazi na vašem računu kao i sve komentare koje date u sklopu predloga za poboljšanje usluge. Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka).

Vaše podatke čuvamo 6 meseci od dana anketiranja.

NORAPHARM može, po potrebi organizovati i druge ankete zadovoljstva na svojoj web stranici ali će se obrada vršiti uvek na osnovu vaše vaše saglasnosti (pristanka) ukoliko podaci koji ostavljate mogu da dovedu do određivanja vašeg identiteta.

Ostavljanje Komentara na web stranici

Omogućavamo korisnicima da ostave komentare na proizvode i naše članke koje objavljujemo, sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti (na stranici proizvoda/članka). Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našoj web stranici, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Pružanje zdravstvene zaštite u apoteci
Prilikom pružanja zdravstvene farmaceutske zaštite u apoteci, podaci o ličnosti pacijenata obrađuju se uglavnom u opsegu podataka navedenih na receptu. Svrha ove obrade je komunikacija sa relevantnom službom za zdravstveno osiguranje pacijenta ili drugim državnim organima (ALIMS), ili vođenje posebne evidencije u skladu sa važećim zakonima. Ova obrada je nametnuta posebnim propisima u oblasti pružanja zdravstvenih usluga, javnog zdravstvenog osiguranja ili zakonodavstva u vezi sa lekovima, pa saglasnost pacijenta stoga nije odgovarajuća. U posebnim slučajevima, apoteka može kontaktirati pacijenta ili lekara da ih obavesti ako se lek priprema ili u akutnim slučajevima. Medicinsko osoblјe vezano je zakonskom obavezom poverlјivosti u pružanju zdravstvenih usluga.

3. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Imate pravo da u svakom trenutku od NORAPHARM zatražite:

 da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo da od naše ustanove zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju,kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke.

 da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo

Imate pravo da od naše ustanove zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate Vam se kopija dostavi na drugi način.

 da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli.

 da zahtevate brisanje podataka o ličnosti

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

● da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:

da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

● da podnesete pravo na prigovor

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor našoj apotekarskoj ustanovi na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.

● da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu

 Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

● da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

● da podnesete tužbu povereniku

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

4. OBRAĐIVAČI

NORAPHARM može proslediti podatke o ličnosti Kupca drugim obrađivačima ili primaocima (posebno prevozniku ili pošti). Trenutna lista obrađivača je sledeća:

  • Bex Express d.o.o, registrovanim sedištem na adresi Pančevački put 60, Beograd, MB:211096690 (dostava porudžbine)

5. PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vremenski period čuvanja podataka Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.
Periodi čuvanja podataka ukoliko ih moguće odrediti navedenu kod svakog osnova obrade.

6. BEZBEDNOST

Podaci o ličnosti se čuvaju u bezbednoj bazi podataka. Pristup podacima o ličnosti dozvolјen je samo ovlašćenim zaposlenima i samo koristeći odobrene pristupe na bezbedan način. Podaci o ličnosti će se obrađivati u elektronskom obliku na automatizovan način ili u štampanom obliku na neautomatizovani način. Rukovalac je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurao dovolјnu zaštitu podataka o ličnosti, odabrao i pregledao odgovarajuće obrađivače.

 

7. PRIJAVLЈIVANJE KRŠENJA PODATAKA O LIČNOSTI

ZU Apoteka NORAPHARM, uspostavila je online sistem izveštavanja koji omogućava zaposlenima, poslovnim partnerima, kupcima i trećim licima da lako obrađuju kršenja podataka o ličnosti.
Svi izveštaji se shvataju ozbilјno i odmah se rešavaju. Svako znanje može poslužiti i za dalјe pobolјšanje zaštite podataka o ličnosti.

Platforma je na srpskom jeziku i sadrži pitanja koja se mogu koristiti za lako izveštavanje.
Prilikom prijavljivanja, naši zaposleni se pridržavaju internih smernica, posebno Politike privatnosti.

Za ostale dajemo odgovore na najčešća pitanja:

Šta je kršenje privatnosti?

To su događaji koji su doveli ili bi mogli dovesti do (i) slučajnog ili namernog gubitka podataka o ličnosti (u elektronskoj ili papirnoj formi), (ii) uništavanja podataka ili (iii) neovlašćenog pristupa podacima.

Kada treba da prijavim takav incident?

U određenim slučajevima rukovalac podacima o ličnosti dužan je da prijavi Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti povredu bezbednosti podataka o ličnosti u roku od 72 sata od trenutka kada je za to saznao. Stoga, ako utvrdite kršenje podataka o ličnosti gde naša kompanija deluje kao administrator, nemojte se ustručavati da odmah prijavite incident.

Koje incidente treba prijaviti i kako?

Svi incidenti sa podacima o ličnosti prijavlјuju se pomoću online sistema izveštavanja. Ozbilјnost i uticaj procenjuje sam kontrolor podataka o ličnosti. Ako platforma nije u funkciji, možete kontaktirati info@norapharm.rs; naš zaposleni tada takođe obaveštava svog rukovodioca.

Šta se dešava nakon što pošalјem poruku?

Tim za privatnost pregledaće izveštaj o incidentu i kontaktiraće vas za više informacija ili će vam, ako je potrebno, pomoći u radnjama za rešavanje uticaja takvog događaja.

Politika privatnosti je podložna izmenama. NORAPHARM će redovno vršiti ažuriranje Politike privatnosti na ovom sajtu.

 

Poštujemo vašu privatnost, međutim, postoje uslovi za korišćenje našeg sajta, kao i politika privatnosti. Molimo posetite stranice vezane za uslove korišćenja websajta Norapharm.